ÀREA D'ATENCIÓ
A LA DONA

ISAD. Programa d’integració social i suport a les dones

Les agressions a les dones no són només qüestions personals i/o familiars, sinó que són, també, agressions a la societat així com una vulneració dels drets humans, i per això cal una tasca conjunta i coordinada dels poders públics i socials per erradicar tot tipus de violència envers les dones.

El Programa d’Integració Social i Suport a les Dones ISAD fou creat l’any 1997 per la Fundació Assistència i Gestió Integral amb l’objectiu d’oferir a les dones que pateixen maltractaments una atenció integral tant per a elles com pels seus fills i filles.

El Programa ISAD ofereix una atenció global i personalitzada a les dones i als seus fills i filles que pateixen violència física, psíquica, sexual o econòmica a través de professionals especialitzats en els camps psicològic, jurídic, social , que a través d’un treball coordinat aporten la seva experiència per restituir l’equilibri emocional, social,... que els maltractaments els han ocasionat.

Servei d’Acolliment d’Urgències

Els Serveis d’Atenció d’Urgències són serveis especialitzats que faciliten l’acolliment temporal, de curta durada, a les dones, fills i filles que han estat sotmeses a situacions de violència masclista, per tal de garantir-ne la seguretat personal. Així mateix, faciliten recursos personals, socials i de suport que permetin una resolució de la situació de crisi.

Es tracta de serveis de caràcter municipal o comarcal que la Fundació AGI posa a disposició dels ens locals a través de diversos centres d'acollida repartits per diferents àmbits territorials de Catalunya i que cobreixen les vint-i-quatre hores tots els dies de l’any.

Servei d’acolliment substitutori de la Llar

Els serveis d’acolliment substitutoris de la llar donen acollida a dones, fills i filles que es troben en qualsevol forma de violència masclista
Es tracta de serveis temporals que actuen com a substitució de la llar duts a terme per professionals especialitzats en els camps de la psicologia, jurídic, social entre d’altres, que actuen per facilitar la plena integració sociolaboral així com per empoderar les dones ateses en aquests serveis.

La Fundació AGI disposa de dos d’aquests serveis, un a Barcelona i l’altre a Tarragona, els quals estan acreditats pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

SIAD. Servei d’Informació i atenció a les dones

El SIAD és un servei d’informació, assessorament, primera atenció i acompanyament, amb relació a l’exercici dels drets de les dones en tots els àmbits relacionats amb llur vida. Laboral, social, personal i familiar i molt especialment les que pateixen situacions de violència masclista.

A part d’informació i orientació, el SIAD ofereix a les dones i llurs fills i filles suport psicològic individual, suport psicològic grupal, grups d’ajuda mútua, assessorament jurídic especialitzat, entre d’altres.

L’àmbit d’actuació dels SIAD és municipal o comarcal, gestionats majoritàriament per entitats socials. A partir de la modalitat de gestió pública i/o privada d’iniciativa social, la Fundació AGI gestiona els SIAD de:

Consells Comarcals

Consell Comarcal de l’Alt Penedès
  Consell Comarcal del Maresme
  Consell Comarcal del Vallès Oriental

Ajuntaments

Ajuntament de Blanes
Ajuntament de Calella
Ajuntament de Castellbisbal
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Cervelló
Ajuntament d’Esparreguera (jurídic)
Ajuntament d’Esplugues de Llobregat

Ajuntament del Masnou
Ajuntament de Montmeló
Ajuntament de Montornès del Vallès 
Ajuntament del Prat de Llobregat 
Ajuntament de Premià de Mar
Ajuntament de Reus

Ajuntament de Ripollet
Ajuntament de Rubí
Ajuntament de Sant Joan Despí
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
Ajuntament de Vilassar de Mar

TESTIMONIS D'USUARIS I USUÀRIES DE LA FUNDACIÓ AGI

LES NOSTRES ÀREES DE TREBALL