ÀREA D'ATENCIÓ
A LA FAMÍLIA

Atenció a famílies que pateixen violència filio-parental

La violència filio-parental ha disparat totes les alarmes per l’augment exponencial de casos i la gravetat de les situacions que es generen.

Aquest tipus de violència és, en moltes ocasions, una realitat amagada que les famílies que la pateixen la viuen en silenci. S’exerceix dins de la llar familiar i té com autors i/o autores fills i filles, generalment adolescents, que presenten dificultats per acceptar normes o límits i amb una baixa tolerància a la frustració.

El programa d’atenció a les famílies que pateixen violència filio-parental és un programa dissenyat i dut a terme per un equip multidisciplinari del camp psicosocial i sistèmic especialitzat i amb experiència contrastada, que des de fa anys treballa en el camp de la violència filio-parental i família.

Més informació sobre el programa psicosocial d’atenció a les famílies que pateixen violència filio-parental.

PAIF. Punt d’assessorament i informació familiar

El Punt d’Assessorament, Informació i Intervenció a les Famílies PAIF, és un programa que ofereix pautes d’actuació, i si cal intervenció, per trobar sortides als problemes i/o necessitats sorgits dins del grup familiar o en algun dels seus membres.

Aquest programa va dirigit a les famílies de forma global, és a dir, proporcionant atenció a infants, adolescents, joves, adults i persones grans que necessiten orientació en relació a algun aspecte del seu creixement vital que pot afectar a la unitat familiar, oferint tant una atenció individual o al grup familiar a través de teràpia familiar o mediació en conflictes familiars.

Servei d’atenció especialitzada a famílies en processos de separació i divorci

El servei ofereix suport a aquelles parelles que han decidit finalitzar la seva convivència.

Es tracta de donar suport des d’una vessant reparadora i de col·laboració entre les parts amb l’objectiu de vetllar pel benestar dels menors i dels propis membres després del procés de ruptura.

Programa d’atenció a famílies i persones en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social

Aquest programa té per objectiu lluitar contra la pobresa i l’exclusió social, a través de professionals preparats i preparades, fomentant processos d’apoderament personal i desenvolupament integral d’aquelles famílies que per diverses circumstàncies han esdevingut altament vulnerables i amb risc d’exclusió social, o que ja s’han situat en el cercle de pobresa.

Aquesta situació de precarietat afecta amb més gravetat a aquelles famílies que no tenen cap mena de referent de xarxes o familia extensa de suport, en el sentit de rebre ajuda per poder pal·liar la precarietat o les necessitats més bàsiques d’alimentació i/o vestimenta, sobretot pels infants d’aquestes famílies.

Aquest programa, que s’emmarca amb l’àmbit d’actuació de lluita contra la pobresa i l’exclusió social de la Generalitat de Catalunya, dut a terme per la Fundació AGI, facilita prestacions directes per cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació, higiene personal, vestimenta i medicaments de farmaciola o d’altres productes bàsics que formen part d’una alimentació i nutrició sana i natural.

El programa de pobresa es duu a terme amb la col·laboració d’ajuntaments, en aquest cas l’Ajuntament de Calella, que són els que vehiculen al programa les famílies que ho necessiten.

Serveis tècnics de Punt de Trobada

Els Punt de Trobada són serveis destinats a atendre i prevenir, en un lloc neutral i transitori, en presència de personal qualificat, la problemàtica sorgida en processos de conflictivitat familiar, i en concret, en el compliment del règim de visites dels fills i filles, sobretot en processos de separació i/o divorci dels progenitors o per l’exercici de la tutela per l’Administració pública, amb la finalitat d’assegurar la protecció dels menors d’edat.

Els punts de trobada són serveis públics de titularitat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya o de les administracions municipals gestionats per entitats del tercer sector com és el cas del Punt de trobada de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.

TESTIMONIS D'USUARIS I USUÀRIES DE LA FUNDACIÓ AGI

LES NOSTRES ÀREES DE TREBALL