ÀREA PROMOCIÓ
CONDUCTES NO VIOLENTES

ARHOM. Programa d’atenció i reinserció per a homes

Les conductes agressives dels homes envers les dones, fills i filles, en la majoria dels casos, són conseqüència d’unes circumstàncies i vivències fruit d’un tipus de patriarcat que no ha permès el desenvolupament harmònic de la persona, de manera que l’han conduit a reproduir uns patrons de conducta propis d’aquest patriarcat, apresos durant el procés de socialització i reforçats durant el període de creixement.

Conscients d’aquesta problemàtica i amb l’objectiu d’oferir una intervenció integral a tots aquells homes que fan servir la violència física, psíquica o de qualsevol altre caire en les seves relacions de parella, la Fundació Assistència i Gestió Integral l’any 1998 va crear el Programa ARHOM amb la voluntat d’oferir suport i intervenció terapèutica, amb la finalitat de desempoderar conductes i accions violentes per aconseguir una convivència familiar o de parella basada en la igualtat, el respecte i la no violència.

Programa de Mesures Penals Alternatives

Les mesures penals alternatives permeten als òrgans judicials (jutges i tribunals) donar una resposta menys aflictiva que les penes privatives de llibertat per la comissió d’una falta o un delicte lleu o menys greu, alhora que se salvaguarden els drets de les víctimes.

A les mesures penals alternatives conviuen:

>> L’element retributiu de la pena, és a dir, l’internament en un centre penitenciari es substitueix per una mesura que, en la majoria dels casos, consisteix a fer una activitat en benefici de la comunitat.
>> Aspectes relacionats amb la prevenció en general i especial de la pena, pel fet que s’aborden causes que motiven el delicte i, per tant, s’orienten a reduir el risc de reincidència.
>> La finalitat educativa i integradora de la pena. La persona infractora pot conciliar el règim penal amb la seva vida laboral i familiar.

La finalitat educativa comporta el compliment del tractament assenyalat pel jutge o tribunal, així com el compromís d’acceptació per part de la persona com a responsabilitat personal, amb independència de la responsabilitat criminal.

Les mesures penals alternatives depenen del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya que a través de concurs públic el gestionen entitats socials del tercer sector.

La Fundació AGI des de l’any 2005 ha gestionat Mesures Penals Alternatives. Actualment gestiona aquest programa en les següents àrees del territori de Catalunya:

Alt Penedès
Baix Llobregat

Barcelona ciutat
Garraf

Hospitalet de Llobregat
Lleida

Tarragona
Terres de l’Ebre

Prevenint les violències

La Llei 5/2008, de 24 d’abril, del Dret de les Dones a erradicar la violència masclista, les accions de prevenció i sensibilització tenen l’objectiu de modificar els mites, els models, els prejudicis i les conductes amb relació a les dones, la violència masclista, la discriminació, l’abús, entre d’altres.

La sensibilització ha de presentar el fenomen com a multidimensional i emmarcar-lo en la distribució desigual de poder entre dones i homes, fer visibles els models agressius vinculats a la masculinitat tradicional i les conductes passives o subordinades als valors femenins, diferenciant l’origen i les causes de la violència masclista, discriminació o abús dels problemes afegits que puguin afectar als agressors com l’alcoholisme, alteracions mentals, toxicomania, entre d’altres.

La prevenció i les seves actuacions són el conjunt d’accions encaminades a evitar o reduir la incidència casuística de totes aquelles problemàtiques esmentades per mitjà de la reducció de factors de risc i impedir-ne la normalització, encaminant les accions a sensibilitzar la ciutadania en el sentit que cap forma de violència, discriminació, abús,...no són justificables ni tolerables.

Sota les premisses de sensibilització i prevenció, la Fundació AGI duu a terme programes en l’àmbit d’escoles, instituts i comunitari per prevenir les situacions d’abús, discriminació o violència en les relacions de parella i afectives, fomentant actituds i comportaments igualitaris, així com promovent la reflexió al voltant dels comportaments masclistes i abusius vinculats als rols de gènere i als models de feminitat i masculinitat.

Intervenció i seguiment psicològic per a persones procedents de l’àmbit penitenciari

El programa ofereix atenció psicològica especialitzada a persones internades en centres penitenciaris o alliberades condicionals, condemnats/des per delictes violents, agressions sexuals o violència masclista que després d’haver realitzat programes de rehabilitació en el centre penitenciari de procedència, poden optar a un reforç de seguiment i acompanyament psicològic, fora de l’àmbit penitenciari.

Aquest programa gestionat per la Fundació AGI depèn del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Punt Lila

Servei d’atenció contra la violència sexual en entorns d’oci.

El Servei de Punt Lila consisteix en la presència d’una parella de professionals que atenen i faciliten tota aquella informació, en espais d’oci que organitzen els municipis durant les seves festes populars, destinats a la prevenció de qualsevol tipus de violència que es pugui produir durant el decurs de la celebració.

La Fundació AGI duu a terme aquest servei de prevenció partir d’una parella de professionals itinerants o fixos formats pel Departament d’Interior amb el qual la Fundació AGI ha signat el conveni.

La Fundació AGI ha cobert els Punts Liles dels següents municipis: Alella, Blanes, Cabrera de Mar i Cabrils.

TESTIMONIS D'USUARIS DE LA FUNDACIÓ AGI

Agraïment

Agraïment Amb aquesta carta m’agradaria expressar tot allò que potser no he pogut expressar amb paraules. Vull dir que mai

Llegir més »

LES NOSTRES ÀREES DE TREBALL