Codi deontològic de la Fundació

Conjunt de valors ètics que han de respectar els professionals d’AGI.

Des de la Fundació AGI es considera que qualsevol recurs que està al servei de les persones s’ha de regir per un codi deontològic, és a dir, els i les professionals d’aquest servei han de respectar un conjunt de valors ètics (principis i normes) per desenvolupar la seva tasca. Per aquesta raó, tots els/les professionals, inclosos direcció i coordinació, que treballen en els diversos serveis o programes que realitza la Fundació coneixen i actuen d’acord amb el Codi Ètic que a continuació es descriu.

Tot el personal de la Fundació AGI ha de vetllar pel compliment dels principis generals, que han de regir qualsevol actuació de la Fundació AGI. De la mateixa manera, és de cabdal importància la responsabilitat dels/de les professionals envers les persones usuàries i envers la institució per a la qual es treballa.

El document el podeu descarregar des d’aquí mateix

ÚLTIMES NOTÍCIES