LA FUNDACIÓ

POLÍTICA DE QUALITAT DE LA FUNDACIÓ (juny 2022)

Assistència i Gestió Integral AGI, veure vídeo presentació és una Fundació benefico-assistencial, creada a Barcelona l’any 1994, que treballa en els àmbits de la prevenció, la intervenció, la formació, la sensibilització i la investigació per a tots aquells col·lectius i persones vulnerables o en risc d’exclusió social, a partir d’un model d’atenció integral i de qualitat.

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

Missió

La missió de la Fundació d’Assistència i Gestió Integral (AGI) és treballar des de la iniciativa social, amb la finalitat de fomentar un model de convivència solidària.

Un model centrat en les persones, que millori les seves condicions de vida i faciliti la seva integració i participació social.

Visió

D’avantguarda, com a referent d’un model d’entitat social compromesa i articulada a partir de:

>> Uns valors ètics en l’atenció a les persones, col·lectius, Administracions Públiques i la pròpia societat.

>> Gestió eficaç i transparent a partir de recursos públics i privats.

>> Compromís social i de convivència solidaria amb la ciutadania.

>> Una defensa dels drets i responsabilitats de les persones i dels col·lectius més vulnerables, en un risc d’exclusió social.

Valors

Els valors que emmarquen la nostra missió estan centrats en:

>> El compromís social centrat en les persones.

>> El respecte a la convivència i la diversitat.

>> La transparència en la gestió.

>> L’excel·lència i la qualitat d’atenció a través de la professionalitat.

>> La creativitat i la innovació.

>> La transferència de la nostra experiència al món universitari.

>> L’ètica en les nostres actuacions a través del codi ètic i dels seus valors.

ESTEM COMPROMESOS AMB

El compliment dels requisits, necessitats i expectatives dels grups d’interès (en base al desenvolupament de la responsabilitat social corporativa i l’aplicació sistemàtica del nostre codi deontològic).

El compliment dels requisits legals i reglamentaris vigents.

Millorar continuament l’eficàcia del sistema de gestió, per mantenir aquesta confiança.

QUÈ FEM A LA FUNDACIÓ

Des de l’àmbit social d’atenció a les persones, la Fundació AGI treballa i actua en l’àmbit d’intervenció social i assistencial, a través de programes i serveis, amb l’objectiu de cobrir les necessitats de les persones, així com amb l’adequació d’aquests programes i serveis a les necessitats canviants actuals.

Des d’aquest àmbit social, treballem amb:

Violència masclista i de gènere

Dona i igualtat

Infància i adolescència

Família

Promoció de relacions no violentes 

Intervenció a persones violentes procedents de l’àmbit penitenciari

Prevenció en l’àmbit educatiu

Educació en l’àmbit comunitari

Serveis d’acollida d’urgències i alternatius per a dones maltractades i els fills/es

Atenció d’urgències socials

Justícia restaurativa

Formació especialitzada

Serveis alternatius a la llar per a dones maltractades i el seus fills/es

Gestió tècnica de programes i serveis per Administracions Públiques i institucions privades

Gestió tècnica i professional de SIADS Municipals

Gestió tècnica i professional de Punt de Trobada

EL NOSTRE EQUIP

El Patronat de la Fundació AGI vetlla perquè es dugui a terme la voluntat fundacional dels seus patrons. En aquest sentit, actua solidàriament a través de diverses accions estratègiques de responsabilitat social.

Les persones que formen part de l’equip multidisciplinari de la Fundació AGI són professionals altament qualificats i compromesos/es amb la gestió ètica i socialment responsables.

En aquest sentit, són solidaris amb els valors de la Fundació AGI i amb les persones i col·lectius que atenem.

Des d’aquesta política de solidaritat i responsabilitat, tant l’equip de professionals com la pròpia Fundació volem ser una entitat compromesa per avançar envers la construcció d’una societat socialment responsable i sostenible, generadora d’oportunitats per als seus membres més vulnerables.

Els perfils professionals de l’equip de la Fundació AGI, majoritàriament, provenen dels camps social, jurídic i econòmic. És un equip multidisciplinari, compromès amb la seva tasca i que actua amb gran rigor professional, ètic i solidari.