POLÍTICA DE PRIVACITAT

D’acord amb al que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE  2016/679), volem informar a l’usuari que les dades personals facilitades en aquest lloc web  seran tractades pel responsable del tractament, ASSISTÈNCIA I GESTIÓ INTEGRAL FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA (FUNDACIÓ AGI), en base al teu consentiment i amb la  única finalitat de respondre a la sol·licitud plantejada. 

Les dades personals seran conservades durant el temps que estableixi la legislació vigent. No  seran cedides ni està prevista la transferència internacional de dades. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició al  tractament, ha d’adreçar un escrit al responsable del tractament: ASSISTÈNCIA I GESTIÓ  INTEGRAL FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA, C/ Pau Claris, 138, 6è3a – 08009 BARCELONA o  per correu-e a l’adreça info@fundacioagi.org. També pot exercir la tutela dels seus drets  davant la Agencia Española de Protecció de Dades.


IDENTIFICACIÓ

Aquest lloc web www.fundacioagi.org es titularitat d’ ASSISTÈNCIA I GESTIÓ INTEGRAL FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA, (FUNDACIÓ AGI) amb núm. de Registre G60729084 i  domicili principal al C/ Pau Claris, 138, 6è3a, 08009 Barcelona, Tel. 934880845 i correu-e  info@fundacioagi.org

La Fundació té per activitat, el treball i actuació en l’àmbit d’intervenció social i assistencial,  a través de programes i serveis, amb l’objectiu de cobrir les necessitats de les persones.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els drets de Propietat Intel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’aquest a altres pàgines web de de la Fundació són de la seva propietat. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o  servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per la FUNDACIÓ, per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els  mitjans legals existents a l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de la FUNDACIÓ l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquest lloc web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o  suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta pàgina web sense la prèvia autorització per escrit de la FUNDACIÓ.

RESPONSABILITAT

La FUNDACIÓ ha obtingut la informació i els materials inclosos al web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, la FUNDACIÓ no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència, no s’ha de confiar en ella como si ho fos. La FUNDACIÓ declina expressament qualsevol responsabilitat per error  o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

La FUNDACIÓ es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’aquesta, sense necessitat d’avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecta del web que pugui fer l’usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas la FUNDACIÓ ni les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l’ús i/o difusió del web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d’aquest o dels seus virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en el serveis o transmissió o d’errades en la línia en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de què aquestes possibilitats i actes puguin succeir.

La FUNDACIÓ no es fa responsable dels webs no propis als quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una pàgina web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc totalment exclusiu de l’usuari.

La FUNDACIÓ no recomana ni garanteix cap de la/es informació/ons obtinguda/es per o a través de qualsevol vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua,  reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’aquest, inclosos altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’utilitzar o d’utilitzar malament un vincle, tant en connectar a la pàgina web de la FUNDACIÓ com en accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

NORMES COMENTARIS

La FUNDACIÓ li agraeix el seu interès per fer ús dels nostres canals de participació. Els comentaris són una via de participació per a tots els usuaris d’aquest mitjà. Els comentaris han de cenyir-se a les propostes temàtiques de cada article o proposta, i no es permeten aquells que resultin ofensius, insultants, d’escassa educació o consideració amb la resta dels usuaris, atacs personals, els que no tinguin relació amb el tema, publicitat, spam i, en definitiva, tots els que no contribueixin a fer d’aquest servei el que pretén: un espai d’opinió, reflexió, i comunicació.

No es permet l’enviament de missatges de contingut sexista, racista, o que impliquin qualsevol  altre tipus de discriminació. Tampoc s’admetran missatges difamatoris, ofensius, que afectin a  la vida privada d’altres persones, que suposin amenaces, o els continguts de les quals impliquin la violació de qualsevol llei espanyola.

Escriure tot el text en majúscules serà causa de no publicació dels comentaris i seran eliminats.

POLITICA DE PRIVACITAT

D’acord amb al que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679), volem informar a l’usuari que les dades personals facilitades en aquest lloc web seran tractades pel responsable del tractament, ASSISTÈNCIA I GESTIÓ INTEGRAL FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA, en base al teu consentiment i amb la única finalitat de respondre a la sol·licitud plantejada.

Les dades personals seran conservades durant el temps que estableixi la legislació vigent. No seran cedides ni està prevista la transferència internacional de dades.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició al tractament, ha d’adreçar un escrit al responsable del tractament: ASSISTÈNCIA I GESTIÓ INTEGRAL FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA, C/ Pau Claris, 138, 6è3a – 08009 Barcelona, o per correu-e a l’adreça info@fundacioagi.org

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que se susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes.

L’usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei de Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.