POLÍTICA DE PRIVACITAT

A ASSISTÈNCIA I GESTIÓ INTEGRAL FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA ens preocupem per la privacitat i la transparència.

A continuació, li indiquem detalladament els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa a aquests.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

ASSISTÈNCIA I GESTIÓ INTEGRAL FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA
G60729084.
PAU CLARIS, 138 6è3a – 08009 – BARCELONA

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en ASSISTÈNCIA I GESTIÓ INTEGRAL FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar se al tractament de les seves dades. En aquest cas, ASSISTÈNCIA I GESTIÓ INTEGRAL FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a info@fundacioagi.org o Pau Claris 138, 6º3ª. 08009 Barcelona.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

El consentiment atorgat és per a totes les finalitats indicades la base legal de les quals és el consentiment de l’interessat. Té dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

1. Tractament de les dades dels contactes web

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A ASSISTÈNCIA I GESTIÓ INTEGRAL FUNDACIÓ  PRIVADA CATALANA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions informatives i/o newsletters. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Atendre la seva sol·licitud.
 • Consentiment de l’interessat: Enviar-li comunicacions i/o newsletter.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

2. Tractament de les dades del correu electrònic

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A ASSISTÈNCIA I GESTIÓ INTEGRAL FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar-li els serveis que ens ha sol·licitat, atendre les seves sol·licituds d’informació i enviar-li comunicacions. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment. No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució de contracte: Atendre la seva sol·licitud.
 • Interès legítim del responsable: Enviament de comunicacions informatives.
 • Consentiment de l’Interessat: Contacte i enviament de comunicacions de la nostra entitat sobre la base de l’interès demostrat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

3. Tractament de les dades personals de videovigilància

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A ASSISTÈNCIA I GESTIÓ INTEGRAL FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions utilitzant els sistemes de videovigilància

No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran un màxim de 30 dies, excepte comunicació a Forces i Cossos de Seguretat, i/o Jutjats i Tribunals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Missió en Interès públic: Tractament necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament (RGPD art. 6.1.e), segons consta en la “Guia sobre l’ús de càmeres de vídeo per a seguretat i altres finalitats”, publicada per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Si escau, les forces i cossos de seguretat de l’Estat, així com Jutjats i Tribunals, amb la finalitat d’aportar les imatges si s’ha comès un delicte (requisit legal).

Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

4. Tractament de les dades de candidats a un lloc de treball

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A ASSISTÈNCIA I GESTIÓ INTEGRAL FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar els Curriculum vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal, entrevistes i altres tràmits necessaris per a la cerca del millor candidat possible a un lloc de treball determinat. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Dos anys des de l’última interacció.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució de contracte: Gestió dels Curriculum vitae lliurats pel candidat per a realitzar els processos de selecció de personal per a la cerca del millor candidat possible a un lloc de treball determinat. (RGPD art. 6.1.b).

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

5. Tractament de les dades personals d’alumnes de formació

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A ASSISTÈNCIA I GESTIÓ INTEGRAL FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats, assistència mèdica, jurídica, realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, custòdia de l’historial clínic i jurídic; així com enviar comunicacions informatives sobre els nostres serveis. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment. No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran, com a mínim cinc anys comptats des de la data de l’alta de cada procés assistencial, segons consta en la normativa estatal vigent en la matèria (pot variar depenent de la legislació autonòmica).

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.
 • Consentiment de l’interessat: Per al tractament dades relatives a la salut, social i relacionat; i custòdia de l’historial clínic, ja sigui de l’adult o menor acompanyant
 • Interès legítim del Responsable: Per al lliurament d’informes mèdics o analítics a organismes públics, entitats o empreses implicades en el servei
 • Consentiment de l’interessat: Per a la cessió a altres professionals especialistes per a la prestació del servei sol·licitat, ja sigui de l’adult o menor acompanyant.
 • Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions informatives
 • Execució d’un contracte: Consentiment per a la prestació de serveis d’assessorament
  jurídic.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • A professionals especialistes, amb la finalitat de gestionar els serveis d’assistència mèdica.
 • Organismes públics i privats relacionats amb la prestació del servei, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals.
 • Serveis socials i/o serveis especialitzats, amb la finalitat de seguiment del servei.

Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.